Veřejná zakázka: Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 164
Systémové číslo: P21V00000009
Datum zahájení: 29.06.2021
Nabídku podat do: 14.07.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka se skládá ze třech projektů:
• Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč
Stavba je rozdělena na dva úseky. 1.úsek km 0,000 00-0,120 80 končí před křižovatkou s ulicí Boženy Němcové, 2.úsek km 0,000 00-0,057 45 začíná za křižovatkou s ulicí Boženy Němcové. U přilehlých kanalizačních šachet v 1.úseku budou vyměněny poklopy za mřížové. Převezmou funkci vpustí, které se zde nemohou navrhnout z důvodu polohy kanalizace. Ve 2.úseku se stávající uliční vpusti opatří novými mřížemi s rámem případně se vymění za nové. Konstrukce chodníku bude odstraněna a nahrazena novou. Chodníky se osadí betonovou dlažbou 20/10/6 přírodní. Budou vyměněny stávající obruby za nové. Pás vozovky u obrub v šířce 0,50m se vyfrézuje v tloušťce 100 mm po obou stranách u obrub. Po osazení obrub, vodících proužků a chodníku se vyfrézuje zbývající plocha vozovky v tloušťce dle potřeby a to 50 mm anebo 100 mm. Na začátku úpravy v 1.úseku se vybuduje zpomalovací práh dl. 5,00m včetně náběhů. Provede se vyrovnání vozovky směsí ACO 8 a následně se celá plocha mezi vodícími proužky opatří povrchem z asfaltového betonu ACO 11 v tl.50 mm a ACL 16+ v tl. 50 mm. Vozovka má jednostranný sklon k levé obrubě ve směru staničení. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem se opatří povrchem z betonové dlažby 20/10/8 barvy antracit, varovné pásy z dlažby pro nevidomé barvy červené. V rámci stavby dojde i k vybudování nového veřejného osvětlení.
• Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč
Stávající chodník bude řešen jako komunikace pro chodce i cyklisty. Na začátku úpravy bude stávající chodník rozšířen na 3,00 m. Silniční obruba vč. vodícího proužku se v délce cca 62,00 m posune směrem do vozovky o cca 0,55 m. Aby nedošlo k porušení nového asfaltového povrchu a napojení na sil. I/2 bylo plynulé, v místě posunutí vodícího proužku bude stávající asfaltový kryt zaříznut, přisadí se vodící proužek š. 0,25 m a silniční obruba. Vzniklá spára mezi krytem a vodícím proužkem bude proříznuta a zalita pružnou modifikovanou zálivkou. Vodící proužky musí být vyspádovány tak, aby došlo k plynulému odvodnění silnice I/2. V této části se nachází u obruby uliční vpusť. Bude posunuta spolu se silniční obrubou do vozovky. Povrch komunikace je navržen z betonové dlažby přírodní barvy o rozměrech 20/10/6, vjezdy budou z dlažby barvy červené o rozměru 20/10/8 opatřeny varovnými pásy z reliéfní dlažby pro nevidomé kontrastní bílé (tmavě šedé) barvy.
• Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč
Chodník je navržen jako rekonstrukce při směrovém a výškovém kopírování stávajícího stavu. Konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou s povrchem z mozaiky, varovné pásy z reliéfní betonové dlažby pro nevidomé barvy bílé 200/200/60 lemované hladkou betonovou příložní deskou 255/255/60 tmavou. Barva bude upřesněna během stavby. Šířka chodníku je proměnlivá, příčný spád 2 % a podélný spád kopíruje vozovku. Nová úprava se napojí na stávající bez výškového rozdílu. Před výměnou se odfrézuje podél vodících proužků pruh v šířce 0,50 m a v tl.100 mm. V místech pro přecházení bude obruba převýšená 0,02 m nad vozovku, ke které je chodníková plocha rampově vyspádována. V místě navrženého mlatového chodníku se nachází informační skříňka, kterou bude nutné posunout. Před kostelem se dlážděná vozovka z K10 spolu s kamennými obrubami na části cesty odstraní a výškově upraví tak, aby mohla voda odtékat do štěrkového záhonu vybudovaného v zeleni. Zelená plocha za kostelem se zpevní mozaikou a na ní se umístí stojany na kola. Budou zvoleny v souladu s ČSN 736056 čl. 6.9. Konstrukce stojanů bude umožňovat zamčení rámu jízdního kola k pevné konstrukci a umožnit parkování všech základních druhů jízdních kol. V zeleni před kostelem se vybuduje chodník s rozšířenými plochami pro čtyři lavičky. Mlatový povrch bude lemován kamennou obrubou K13, která bude na straně laviček převýšená 0,06 m a bude tvořit vodící linii pro nevidomé. Součástí projektové dokumentace je i řešení zelené plochy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky