Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011044578


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Město Přelouč
Identifikační číslo:
00274101
Poštovní adresa:
Československé armády 1665
Obec:
Přelouč
PSČ:
53533
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Československé armády 1665, 53533 Přelouč
Tel.:
+420 466094118
K rukám:
Petr Bína, Oddělení hospodářské správy
       
E-mail:
petr.bina@mestoprelouc.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mestoprelouc.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mestoprelouc.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Město Přelouč
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting (dále také „EPC“) u 7 vybraných objektů v majetku Města Přelouč (základní školy, sportovní hala, základní umělecká škola). Dodavatel navrhne po jednotlivých objektech vhodná energeticky úsporná opatření, kterými dojde k úspoře nákladů na teplo, elektřinu a vodu, případně k úspoře ostatních provozních nákladů. Opatření, která jsou v jednotlivých objektech předpokládána, zahrnují zejména: regulaci vytápění, úsporné osvětlení, úspory na vodě.
Dodavatel navrhne podrobnosti energeticky úsporných opatření, zajistí po podpisu smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na klíč dodávku a instalaci energeticky úsporných opatření. Zajistí také financování investice. Dodavatel garantuje úspory, generované navrženými opatřeními, a v případě, že jich nebylo po realizaci dosaženo, doplácí zadavateli vzniklý rozdíl. Úspory jsou využity ke splacení ceny projektu a jsou dodavatelem po dobu postupného splácení ceny projektu sledovány a vyhodnocovány. V objektech bude prováděn energetický management.
Předpokládaný termín splnění VZ: plnění veřejné zakázky potrvá do roku 2026 - 27.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71314000-2
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi 3 000 000 a 5 500 000 Měna: CZK
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:  3650  (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Vybraný dodavatel navrhne a realizuje ve vybraných objektech takový soubor energeticky úsporných opatření, aby cena projektu byla zadavatelem splácena po dobu smluvního vztahu z investicí dosažených a dodavatelem garantovaných úspor nákladů zejména na paliva a energie. Finanční spoluúčast města v omezeném rozsahu není vyloučena. Podrobné informace poskytne zadávací dokumentace. Dostupnost zadávací dokumentace bude uvedena ve výzvě k podání nabídek.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), způsobem dle § 57. Kopie dokladů nebudou starší než 90 dnů.
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže zájemce podle § 54 písmene a) b) a d) zákona, způsobem dle § 57.
Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- Kopie dokladů podle § 54 písmene a): výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- Kopie dokladů podle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, včetně oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- Kopie dokladů podle § 54 písmene d): minimálně jedno osvědčení autorizované osoby ČKAIT v oboru technologie zařízení staveb /nebo technika prostředí staveb - specializace technická zařízení (inženýr) /nebo osvědčení obor technika prostředí - specializace vytápění a vzduchotechnika (technik).
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel předloží dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Dodavatel předloží dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podle § 56 odst. (2) písm. a) a b) zákona.
Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam minimálně třech významných služeb na realizaci energeticky úsporných opatření se zaručeným výsledkem
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit;
Přílohou seznamu významných služeb musí být:
• osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli (např. soukromému zadavateli),
nebo
• smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně;
Osvědčení (reference) objednatelů musí zahrnovat cenu zakázky, dobu, místo plnění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly/jsou tyto
služby poskytovány řádně a odborně.
Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona:
V seznamu poskytnutých služeb za poslední 3 roky dodavatel uvede a osvědčeními objednatelů doloží, že v posledních 3 letech realizoval
alespoň 3 (tři) projekty v oblasti poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) s výší plnění minimálně 2 mil. Kč bez
DPH u každého ze tří projektů.
Energetické služby se zaručeným výsledkem (projekty EPC) jsou specifikovány zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 103/2015 Sb.
Seznam významných služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem i za uchazeče. Osvědčení objednatelů předloží dodavatel v prosté kopii.
Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona:
Jedna (1) osoba na pozici "vedoucí" prokáže vysokoškolské vzdělání technického směru (diplom) a svým životopisem prokáže alespoň 3-letou zkušenost z řízení nebo provádění projektů typu EPC.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
SMUPC 14203/2016
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 162-293084 ze dne 24/08/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 01/11/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 13:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
150
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: (dd/mm/rrrr)
Čas:
(hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167111
Internetová adresa (URL):
http://www.uohs.cz
Fax:
+420 542167112

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
60455
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167111
Internetová adresa (URL):
http://www.uohs.cz
Fax:
+420 542167112
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
21/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
ENVIROS, s.r.o.
Identifikační číslo:
61503240
Poštovní adresa:
Dykova 53/10
Obec:
Praha 10
PSČ:
101 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Dykova 53/10
Tel.:
+420 284007498
K rukám:
Ing. Vladimíra Henelová
E-mail:
vladimira.henelova@enviros.cz
Fax:
+420 284861245
Internetová adresa (URL):
http://www.enviros.cz

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
ENVIROS, s.r.o.
Identifikační číslo:
61503240
Poštovní adresa:
Dykova 53/10
Obec:
Praha 10
PSČ:
101 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Dykova 53/10
Tel.:
+420 284007498
K rukám:
Ing. Vladimíra Henelová
       
E-mail:
vladimira.henelova@enviros.cz
Fax:
+420 284861245
Internetová adresa (URL):
http://www.enviros.cz

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):