Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2020 10:26:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 1 - Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že prostorové podmínky staveniště a jeho okolí neumožňují dočasné skladování stavebních materiálů použitých pro zhotovení stavby, ani materiálu z demolice stávajících konstrukcí a výkopové zeminy ze zemních prací. Vybourané materiály a výkopovou zeminu bude nutné neprodleně odvážet na řízenou skládku a zároveň provádět průběžné zásobování stavby stavebním materiálem dle aktuální potřeby. Výše uvedené skutečnosti zohlední dodavatelé v nabídkové ceně stavby.


Přílohy
- Dodatečné informace č.1 - Parkoviště ul. B. Němcové.pdf (203.27 KB)