Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010044644


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Přelouč
Identifiakční číslo:
00274101
Poštovní adresa:
Československé armády 1665
Obec:
Přelouč
PSČ:
53533
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 466094182
K rukám:
Pavel Caha
       
E-mail:
pavel.caha@mestoprelouc.cz
Fax:
+420 466094104
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mestoprelouc.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mestoprelouc.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Přelouč, ul. Za Fontánou 935
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Nový dostavovaný pavilon je navržen jako nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími, provozně napojený na stávající budovu mateřské školy. Tvoří samostatný dilatační celek - půdorysné rozměry 21,6 x 19,3 m, výška od podlahy nejnižšího podlaží k atice - 7,65 m. Konstrukčně bude proveden v kombinaci
monolitického železobetonu (stropy, sloupy, schodišťové desky) a tradičního cihelného zdiva – nosné i obvodové stěny - v tloušťce 450 mm (obvodové stěny) resp. 300 mm (vnitřní nosné stěny). Střecha nad novým pavilonem je navržena jako dvouplášťová provětrávaná plochá. Nosnou konstrukci druhého pláště nad železobetonovým stropem tvoří dřevěné příhradové vazníky, krytina je fóliová. Nové opěrné zdi podél pozemku školky jsou navrženy jako železobetonové.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
19 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/02/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/03/2018 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: V současné době je kapacita mateřské školy nedostatečná a není schopna uspokojit poptávku rodičů po umístění dětí a zajištění předškolního vzdělávání. Mateřskou školu navštěvují děti nejen z města Přelouč, ale také z okolních obcí, které nemají zřízenou vlastní školku. Plánovaným cílem je rozšíření kapacity MŠ o 45 míst, tedy z původních 52 na 97 míst, čímž bude zajištěna dostupnost předškolního vzdělávání pro děti z města Přelouče i okolí. Realizací projektu vzniknou také nová pracovní místa (6 pracovních pozic – pedagogové, nepedagogové, zaměstnanci školní jídelny). Předmětem zakázky je dostavba nového pavilonu stávající mateřské školy v západní části parcely - navržen je nový nepodsklepený pavilon pro umístění dvou oddělení, s dvěma nadzemními podlažími, provozně napojený na stávající budovu mateřské školy. Vztah mezi touto veřejnou zakázkou, ohlašovanou tímto předběžným oznámením a plánovaným cílem je zásadní - realizací zakázky zadavatel dosáhne potřebné kapacity dostupného předškolního vzdělávání pro děti z města Přelouče i okolí.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Integrovaný regionální operační program
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu:

• Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh