Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010031188


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Přelouč
Identifiakční číslo:
00274101
Poštovní adresa:
Československé armády 1665
Obec:
Přelouč
PSČ:
53533
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 466094182
K rukám:
Pavel Caha
       
E-mail:
pavel.caha@mestoprelouc.cz
Fax:
+420 466094104
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mestoprelouc.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mestoprelouc.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Štěpánov u Přelouče
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o rekonstrukci stáv.chodníků podél silnice III.třídy, o výstavbu nového propojovacího chodníku, rekonstrukci stávajících autobusových zastávek, rekonstrukci a doplnění odvodňovacích prvků komunikace a chodníků, výstavbu nového a opravu stávajícího veřejného osvětlení v obci, sadové a terénní úpravy.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 400 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233160-8
 
Další předměty
45316100-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: V současné době jsou stávající chodníky ve velmi neutěšeném stavu a neodpovídají standardům pro hlavní pěší trasu v obci. Vzhledem ke špatnému stavu a absenci bezbariérových prvků jsou chodníky obtížněji schůdné hlavně osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní komunikaci, je zde intenzita pohybu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace vyšší, převážně v ranních a odpoledních hodinách. Pro chodce je velmi nebezpečný také pohyb po stávajícím velmi úzkém chodníku na vnitřní straně silničního oblouku, kde jsou špatné rozhledové poměry. Plánovaným cílem je vytvoření bezpečné souvislé bezbariérové pěší trasy podél páteřní komunikace č. III/32218 v celé délce obce, zajištění bezpečnosti dětí při cestě do/z ZŠ, MŠ, umožnění samostatného pohybu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, odstranění nebezpečného úseku pěší trasy a zvýšení celkové bezpečnosti dopravy v obci.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících chodníků podél silnice III. třídy, výstavba nového propojovacího chodníku, rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, rekonstrukce a doplnění odvodňovacích prvků komunikace a chodníků, výstavba nového a oprava stávajícího veřejného osvětlení v obci, sadové a terénní úpravy. Vztah mezi touto veřejnou zakázkou, ohlašovanou tímto předběžným oznámením a potřebami zadavatele je zásadní - realizací zakázky zadavatel dosáhne bezpečných podmínek pro pohyb dětí k zastávkám linkové autobusové dopravy umístěným v centrální části, které využívají děti k cestě do školských zařízení v okolních obcích, bezbariérového propojení okrajových částí obce Štěpánov a tím umožnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění je do 6 měsíců od zahájení realizace.ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Na realizaci projektu Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - část "Chodníky a zpevněné plochy" žádá zadavatel o podporu z rozpočtu SFDI pro rok 2016 z Programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Na realizaci projektu Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - část "Veřejné osvětlení" žádá zadavatel o podporu z rozpočtu MPO z programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu:

• Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
28/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov / Chodníky a zpevněné plochy
1) STRUČNÝ POPIS
Rekonstrukce stávajících chodníků podél silnice III. třídy, výstavba nového propojovacího chodníku, rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, rekonstrukce a doplnění odvodňovacích prvků komunikace a chodníků, sadové a terénní úpravy.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233160-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
8 440 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Realizace této části zakázky bude probíhat souběžně s částí 002 - Veřejné osvětlení. Obě části spolu úzce souvisí a zhotovitelé obou částí budou muset respektovat souběh prací a vzájemně spolupracovat.

Na realizaci projektu Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - část "Chodníky a zpevněné plochy" žádá zadavatel o podporu z rozpočtu SFDI pro rok 2016 z Programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov / Veřejné osvětlení
1) STRUČNÝ POPIS
Výstavba nového a oprava stávajícího veřejného osvětlení v obci.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45316100-6
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 960 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Realizace této části zakázky bude probíhat souběžně s částí 001 - Chodníky a zpevněné plochy. Obě části spolu úzce souvisí a zhotovitelé obou částí budou muset respektovat souběh prací a vzájemně spolupracovat.

Na realizaci projektu Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - část "Veřejné osvětlení" žádá zadavatel o podporu z rozpočtu MPO z programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------