Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010007067


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Přelouč
Identifiakční číslo:
00274101
Poštovní adresa:
Československé armády 1665
Obec:
Přelouč
PSČ:
53533
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 466094182
K rukám:
Pavel Caha
       
E-mail:
pavel.caha@mestoprelouc.cz
Fax:
+420 466094104
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mestoprelouc.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mestoprelouc.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce fotbalového stadionu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Přelouč, sportovní areál "pod parkem", ul. Sportovní, č.p. 776
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Zázemí sportoviště – výměna původních výplní otvorů za plastové výplně s izolačním trojsklem, výměna vnitřních dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení podhledů v místnostech pod tribunou, vyspravení zkorodované části ocelové tribuny, výměna střešní krytiny tribuny.
Fotbalové hřiště – kompletní výměna travnatého povrchu včetně jeho vyrovnání v rozsahu 10406 m2 a vymodelování plochy. Vybudování nového drenážního a zavlažovacího systému, výměna stávající časomíry.
Atletická dráha – nová skladba atletické dráhy včetně povrchové úpravy (tartan).
Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
17 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45212200-8
 
Další předměty
45212221-1
45236110-4
45262220-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: V současné době je stadión, konkrétně hrací plocha, atletická dráha a budova tribuny v naprosto nevyhovujícím stavu. Od vybudování v roce 1975 byly prováděny pouze nejnutnější úpravy, které byly vyžadovány provozem. Objekt tribun a zázemí areálu je zastaralý a nevyhovující současným bezpečnostním a hygienickým normám. Budovu je třeba zateplit, vyměnit otvorové výplně, vyspravit zkorodované části ocelové tribuny, vyměnit střešní krytinu a kompletně vyměnit vnitřní dveře. Fotbalové hřiště s travnatým povrchem má nevyhovující konstrukční skladby, nerovnosti na ploše a nevhodné floristické složení. Některé části hřiště nevyhovují platným normám a obsahují prvky zdraví nebezpečné. Z důvodu nevyhovujícího odvodu vody a nerovností plochy dochází k zadržování vody na povrchu. Atletická dráha má starý škvárový povrch, který je prorostlý trávníkem. V deštivých dnech je povrch nehomogenní a není možné dráhu používat. Plánovaným cílem je snížení energetické náročnosti objektu zázemí a zajištění důstojných a bezpečných podmínek pro pokračování sportovní činnosti na krajské, státní i mezistátní úrovni. Předmětem zakázky je: rekonstrukce objektu zázemí - výměna výplní otvorů, zateplení, rekonstrukce tribuny; rekonstrukce fotbalového hřiště - výměna povrchu včetně vybudování zavlažovacího systému a nová časomíra; rekonstrukce atletické dráhy - nová skladba povrchu; vrtaná studna pro zavlažování hřiště. Vztah mezi touto veřejnou zakázkou, ohlašovanou tímto předběžným oznámením a plánovaným cílem je zásadní - realizací zakázky zadavatel dosáhne snížení energetické náročnosti objektu zázemí a zajištění důstojných a bezpečných podmínek pro pokračování sportovní činnosti na krajské, státní i mezistátní úrovni, což je rovněž hlavním cílem a potřebou zadavatele. Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění je do 6 měsíců od zahájení realizace.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
V rámci projektu "Rekonstrukce fotbalového stadionu" je zažádáno o spolufinancování z programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 2015.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu:

• Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/02/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh